WHO’S SPEAKING

Sarah Pritzker

Sarah Pritzker

Food Entrepreneur, USA

Smita Purushottam

Smita Purushottam

Ex- Ambassador to Switzerland

Rajalakshmi Dravid

Rajalakshmi Dravid

Skill Development Expert, Australia

Shri Himanshu Shekhar

Shri Himanshu Shekhar

Registrar of Companies, Bihar

Rahul Raj

Rahul Raj

MBA, Manager in USA

Piyush Keshav

Piyush Keshav

Founder and Chairman Of Orison Education India Ltd.

Anisha Dubey

Anisha Dubey

Founder-Quizzing Inc

R Priyanka

R Priyanka

Co-Founder- Indian Tourist Bureau